Algemene Nuus / General News

Gr 9: Vakkeuse Voorligting / Subject Choice

Gr 9: Vakkeuse Voorligting / Subject Choice

Vakkeuse Voorligting – Graad 9 leerders

Graad 9-leerders beskik nie noodwendig oor die nodige selfkennis, of die kennis van die wêreld van werk, wat nodig is om `n ingeligte besluit oor vakkeuses vir Graad 10 te neem nie. Die gevolg is dat leerders vakke kies wat nie ooreenstem met hul aanlegte, belangstellings en beroepsoriëntasie nie en daarom hul toekomsdoelwitte ernstig kan beperk. Vakkeuse Voorligting stel leerders in staat om ingeligte besluite deur middel van psigometriese assesserings te maak. Vakkeuse-assessering is ‘n holistiese proses; dit oorweeg ‘n leerder se huidige skolastiese vermoë, akademiese, tegniese en-handels aanleg, beroepsoriëntasie, belangstellings en naratief. Wanneer al hierdie aspekte gekombineer word, sal u en u seun in staat wees om `n ingeligte besluit te kan neem. Siende die korrekte vakkeuse `n baie belangrike rol speel in toekomssukses, wil ons u graag die geleentheid bied om u seun by Paul Roos te laat assesseer. Let asseblief dat hierdie assessering nie verpligtend is vir enige leerder nie.

Sien aangehegte dokumente vir die proses van Vakkeuse-assessering van Graad 9’s by PRG:

Vakkeuse Voorligting 2018

Registrasievorm vir Vakkeuse

Agtergrond Inligting

Subject Choice Councelling – Grade 9 learners

Most Grade 9 learners do not possess the self-knowledge or necessary knowledge of the job market to make informed and relevant subject choices for Grade 10. This may result in some learners choosing subjects which may not prepare them for future career choices or which may limit their options in future. Subject choice counselling can assist learners to make an informed decision with the help of psychometric assessments. The process of career counselling is a holistic one which takes into account the learner’s current scholastic abilities, his academic, technical and clerical aptitude, his career orientation, his interests and narrative. When combining all these aspects, a well-informed decision can be made. Since both subject choice counselling and choosing the correct subjects clearly play a very important role in future success, we would like to offer you an opportunity to have your son assessed at Paul Roos. Please note that the assessment is not compulsary for any learner.

See documents for the process of Subject choice counselling of Grade 9’s at PRG:

Subject Choice Counselling 2018

Registration Form Subject Choice Counselling

Background Information